Jämlikhet

Reflektioner från Norra Hisingen (S)

Författare: admin (sida 1 av 2)

Angående de planerade utvisningarna till Afghanistan

Under sommaren var jag med i uppstarten av ett nätverk av socialdemokrater som agerar för att stoppa utvisningar till Afghanistan under rådande säkerhetsförhållanden i landet. 

Idag publicerar vi ett öppet brev med anledning av de planerade utvisningarna. 

Vi är en grupp socialdemokrater som med bekymmer följt hanteringen av de ensamkommande flyktingbarnen från hösten 2015 stora flyktingmottagande. Många av oss har varit inblandade på ett eller annat sätt. Vissa har varit frivilliga i Grekland för att hjälpa alla de som kommit över Medelhavet med stor risk för liv och hälsa. Några av oss har varit aktiva i Refugees Welcome, en sammanslutning som kom att definiera ett samhälle som ställer upp för de som är i nöd. Några har tagit in barn och ungdomar i sitt hem eller agerat som gode män. Ytterligare några brottas dagligen som politiker eller tjänstemän för att svara upp mot den anständighet som lag och moral kräver av oss när det gäller trygghet, omsorg och rätten till utbildning.
Men idag står vi inför en långt mer akut fråga. Unga människor som inte velat något annat än att skapa sig sin framtid i Sverige ska avvisas till ett land som de aldrig satt sin fot i tidigare. Ett land som är så osäkert och farofyllt att vi riskerar deras liv och hälsa i hanteringen
I dagarna meddelade internationella röda korset att de minskar sin närvaro i Afghanistan för att riskerna för deras personal är för stora. Amnesty släppte nyligen en rapport där de konstaterar att säkerhetsläget alvarligt har försämrats. I rapporten ”Forced Back to Danger: Asylum Seekers Returned from Euorupe to Afghanistan” beskriver Amnesty International hur människor som avvisats från Europa skadats i bombattacker, dödats eller fått leva i ständig rädsla för att bli förföljda på grund av sexuell läggning eller religion.
Att vi dessutom nu blir kritiserade av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter för svårigheten till familjeåterförening och vår tillfälliga asyllagstiftning. Europarådets kommissionär riktar också kritik mot vår hantering av åldersuppskrivning som inte alltid har barnets intresse i fokus.

Sverige ska ha gränser. Sverige ska ha kontroll över sitt territorium och vi ska också ha en asylprocess som noggrant undersöker asylskälen för den som kommer hit. Att regeringen verkar för fler säkra vägar till Europa och Sverige för den som vill söka asyl är även det något att vara stolt över. Men vi har även ett ansvar för den som inte bedöms att ha asylskäl. Ett ansvar som innebär att inte skicka människor till potentiellt farliga miljöer. 
Sedan ställer vi oss även frågan om hur lång tid som asylsökande ska behöva leva i osäkerhet? De ungdomar som idag planeras sändas till Afghanistan har befunnit sig i Sverige i flera år. De har startat om sina liv, påbörjat utbildning, lärt sig språket och knutit an till sina nya familjer. Förutom vår vilja att upprätthålla de mänskliga rättigheterna måste vi även göra en humanistisk bedömning. Hur lång tid i Sverige ska vara tillräckligt lång tid för att ha ömmande skäl för att få stanna?
I viljan att stoppa utvisningarna står vi idag i solidaritet med de rörelser som genom idog påverkan och praktiskt arbete försökt stoppa utvisningarna till Afghanistan. Vi kommer även att fortsätta att arbeta för att stoppa avvisningarna av Afghanska asylsökande tills att situationen i Afghanistan blivit sådan att den Afghanska regeringen kan garantera ett värdigt, tryggt och rättssäkert återvändande.
– Nätverket ”Socialdemokrater som vill stoppa utvisningarna till Afghanistan – nu!”

Skärpning i kollektivtrafiken.

I början på Juli gjorde vi som sitter i presidierna i stadsdelsnämnderna på Hisingen gemensam sak och gick ut och kritiserade Västtrafik för den påtagliga försämringen av kollektivtrafiken på Hisingen. Spårvagnstrafiken var avstängd och ersatt med bussar. Bussar som inte räckte till utan gick överfulla och ej på utsatt tid.
Svaret från Västtrafik var att det var ingen fara, allt går bra, det är inte så många som klagar. Men verkligheten är annorlunda. Många är de som vittnat om överfulla bussar, stressade förare och ett allmänt missnöje mot kollektivtrafiken. Detta då vi behöver fungerande kollektivtrafik och ett gott förtroende för densamma mer än någonsin.
Som lök på laxen så visar det sig att hela avstängningen av spårvagnstrafiken har varit i onödan då det material som man behövde för reparationer inte kommit i tid.
Det som skett är allvarligt. Extra allvarligt blir det då de som i störst utsträckning drabbas är boende i områden där kollektivtrafiken är den enda möjligheten man har till transport. Att den borgerliga majoriteten i regionen inte bryr sig om klassmässigheten i hur deras tillkortakommanden drabbar Hisingsborna är på intet sätt förvånande och jag hoppas innerligt att det sker en noggrann utredning efter sommarlättjan om hur man kunde skapa så dålig service inom ett nyckelområde för en jämlik stad.

En presskonferens att minnas

Senast jag bloggade så höll vi på med genomgång av ny skolorganisation för Göteborg och vad som kan vara viktigt at tänka på. Sen blev det semester. Sen blev det transportstyrelse och ”IT-haveriet”.

Tänkte skriva några få rader om dagens presskonferens som många väntade på och vad detta kommer att innebära för framtiden.

Först och främst – detta är något som vi väntat på ända sedan KD bröt decemberöverenskommelsen. Vi har en minoritetsregering som inte har en majoritet i riksdagen bakom sig. SD är vågmästare och att Alliansen inte skulle huga på första bästa uppfattad svaghet i regeringsbildningen har varit osannolikt. Det är förutsättningen. Att vi sedan har haft ett allvarligt läge i och med haveriet i upphandling av drift av Transportstyrelsens datasystem är ovedersägligt.
Var ansvaret skulle utkrävas från kunde Konstitutionsutskottet kanske ha kunnat utröna om de gets tid.

Men nu sitter vi med ett fullbordat faktum och Alliansen och SD har förklarat misstroende mot Anna Johansson, Anders Ygeman, och Peter Hultqvist.

Vad som idag framkom är att vi fått en regeringsombildning som möjliggör att vi fortsatt har en rödgrön regering som styr landet.

De flesta förändringarna är bra, till och med skickliga.

De två nya i regeringen är:
Tomas Eneroth som är skicklig, snabbtänkt och inte minst fantastiskt trevlig. I och med sin bakgrund som gruppledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen så har han en bra sits för att fortsätta förhandla fram bra lösningar för både transportnäring, fordonsindustrin såväl som den gemensamma infrastrukturen i form av järnväg och vägnät.
Helen Fritzon som har som ledamot av SKL det nätverk och den insikt som behövs för att stötta kommunernas oerhört viktiga integrationsarbete. Att de migration och integrationsfrågorna flyttas från Morgan Johansson till Helen är bra för att få till ett omtag och stöttning av migrationsverkets viktiga arbete.

Annika Strandhäll har gjort ett riktigt bra arbete hittills och har redan tagit Gabriel Wikströms ministerportfölj. Det är bra att den lösningen permanentas inte minst för sjukvårdens fortsatta utveckling. Vi hoppas alla att Gabriel återhämtar sig och tar hand om sig för att kunna ta sig an nya utmaningar, inte minst i den kommande valrörelsen.

Att behålla Peter Hultqvist är nödvändigt. Han har haft en god renommé och ett gott anseende hos samtliga inom försvar och politik. Att ett misstroende riktades mot honom är inget anat än plakatpolitik, speciellt som vi står inför ett skarpt säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. Dessutom gillar jag att Stefan Lövén i någon mån utmanar oppositionens populistiska drag. Låt oss se vad det kan leda till.

Jag kommer dock att sakna de avgående ministrarna. Att Anders Ygeman tar över Tomas Eneroths ansvar som gruppledare är bra. Det ger honom en viktig plattform inför valarbetet där Anders kommer att vara en viktig person. Jag hoppas också att vi fortsätter att använda oss av Anna Johansson på riksplanet då hon är både en tänkande och skarp socialdemokratisk politiker som har mycket kvar att leverera.

En ny situation har etableras i politiken, men situationen är långt ifrån klar. Vad Alliansen nu ska svara med återstå att se.

 

Hur skolan styrs – eller allt du inte vetat att du ville veta om skola.

Det är många som gått vilse i skolans styrning, inte minst gäller detta skolpolitiker ute i våra kommuner och stadsdelar.  Intentionerna är alltid de bästa när det gäller skolpolitiken, men utan kunskap om var man kommer in i styrkedjan så får man ingen effekt på den politik man vill föra. Därför tänkte jag idag gå igenom skolsystemets olika nivåer och vilka styrdokument som reglerar skolans verksamhet. I ett Göteborgsperspektiv blir detta extra intressant då skolan står inför en massiv omorganisering.

I kortform ser det ut som följer: Staten sätter spelreglerna i form av lagar, förordningar och regleringsbrev till de myndigheter som verkar inom skolans område. Kommunen har befolkningsansvaret och är huvudman för de kommunalt drivna skolorna. Rektor ansvarar för skolenheten och…. ja det var det hela… eller?

Men hur hänger detta ihop?

Skollagen är det bärande regelverket för alla skolformer. Från förskola till gymnasieskola med alla olika anpassningar där emellan. Om man nån gång funderar på vad en viss skolform har för ansvarsområde eller vilka skyldigheter skolan har gentemot elever så är det skollagen man ska vända sig till.

Därefter är det förordningarna man ska dyka ner i och det finns några att välja på. Skolförordningen och gymnasieförordningen är de som är viktigast att nämna i dethär sammanhanget tillsammans med de olika läroplanerna. Medans skolförordningen fastställer vilka betyg som ska sättas, vad som är garanterad undervisningstid och att en viss läroplan ska gälla för respektive skolform så beskriver läroplanen målet för skolan.

Läroplanen för grundskolan är det centrala dokumentet för varför vi ska driva den obligatoriska skolan. Här avhandlas skolans värdegrund, grunden i verksamheten, vilka som är de övergripande målen samt de specifika målsättningarna med varje enskilt ämne och hur man ska värdera elevens kunskaper inom respektive ämne i åk3, 6 och 9.

Utöver detta så lämnar skolverket allmänna råd för många av de lagar som påverkar skolan. De allmänna råden är riktlinjer och guider för hur man ska/kan arbeta med olika frågeställningar som betygssättning, frånvaro, sjukhusskolor osv.

Lägg därtill till alla lagar som påverkar all form av offentlig verksamhet. Förvaltningslag, diskrimineringslag, kommunallagen och offentlighets och sekretesslagen för att nämna några så börjar man ana graden av komplexitet.

Ansvaret för skolan är ett kommunalt ansvar. Det innebär att kommunen ska finansiera skolan och tillse att det finns resurser i tillräcklig omfattning att klara av skolans uppdrag i enlighet med allt som jag lyft ovan. Det som kallas för skolans styrdokument. Men till skillnad från andra kommunala uppdrag där man kan utöva mer eller mindre direkt styrning av verksamheterna så finns det begränsningar inom skolan.

I skollagen och förordningarna för den aktuella skolformen så finns det beskrivning av vad som är huvudmannens uppgift (fullmäktige eller den nämnd som fullmäktige utser för att sköta skolhuvudmannaskapet) och vad som är rektors ansvar. Ur rektors perspektiv brukar man prata om det dubbla uppdraget – det statliga uppdraget enligt styrdokumenten och det kommunala uppdraget att följa budget och beslut i fullmäktige och nämnd.

Så vad spelar allt detta då för roll? Ganska så mycket om man tänker efter.

Vi står nu inför en omorganisering i Göteborg av hur skola och förskola ska styras. Vi har en gedigen utredning i ryggen (som jag kommer att komma tillbaka till i senare bloggpost) och vi har en intention om att skapa en skolorganisation som skapar en likvärdig skola för alla barn oavsett var man bor. Utan koll på vad som är varje nivås ansvar och skyldigheter, utan kunskap om styrdokumentens innehåll och utan tydliga ambitioner och uppdrag till den kommande organisationen så kommer inte omorganisationen leda till någonting förutom ny byråkrati och samma segregerade resultat. Men genom tydligt uppdrag och krav på gedigen kunskap hos de som nu ska ta över stafettpinnen vad gäller den politiska styrningen så har vi en chans att skapa en skola som kan vara en spjutspets mot framtiden.

 

En ny skolorganisation

lönsamDet var ett tag sedan jag skrev här. Mycket som händer i både yrkesliv och i det politiska livet där skrivandet fått stå tillbaka till förmån för… allt annat. Eftersom lusten att skriva och resonera gör sig mer och mer gällande ju längre tiden går så får ni dras med mig igen.

En av de stora sakerna som hänt sedan sist är att staden nu beslutat sig för att bryta ut skola och förskola från våra stadsdelar och lägga det i varsin fackförvaltning. Tidsschemat för detta är pressat. Den 1 juli 2018 ska grundskolenämnden och förskolenämnden starta sin verksamhet med ansvar för drygt 140 skol- och förskoleenheter.

Förändringen görs för att ge skola och förskola förbättrade möjligheter att lyckas med elevernas utveckling såväl som att skapa en bättre styrning av hela stadens skol och utbildningsverksamhet. Det är inget litet åtagande.

Jag tänkte därför ägna den närmaste tiden åt att informera, belysa och fundera kring denna jätteutmaning.

Men vi måste börja någonstans. Därför får det bli lite skollag, kvalitetsuppföljning och faktorer som påverkar elevers resultat till att börja med. Därefter så kommer jag att dyka ner i hur skolan styrs i Göteborg. Den skolutredning som genomförts inför beslutet om sammanslagning är mer än läsvärd så där kommer jag att göra lite nedslag. Sen är gränsdragningsproblematiken när man ska dela på stadsdelarnas uppdrag något som jag ska försöka gräva i litegrann.

Vad tror ni? Låter det intressant? Saknas det något?

 

 

Mål och inriktning för Norra Hisingen

Nyss hemkommen från månadens möte med stadsdelsnämnden för Norra Hisingen. Dags för summering. Elever i årskurs 9 har fått bättre och fler betyg än förra året. IFO-funktionshinders kostnader ökar mer än budget, något som är symptomatiskt för fler stadsdelar. Göteborgs folkhögskola i Backa Folkets Hus har hjälpt stora delar av sin elevkull till arbete och egenförsörjning.

Det stora beslutet för dagen var dock antagandet av det rödgröna förslaget till mål och inriktningsdokument för 2017. I budget för Göteborgs stad som fullmäktige antog före sommaren finns en rad satsningar riktade mot stadsdelarnas verksamhet som kommer att vara viktiga för kommande år. Fler lärare i skolan, satsning på matematikämnet, satsning på läsning för barn, utveckling av fosilfri förskola, ökad kvalité i hemtjänsten och satsning på hållbart arbetsliv är några av alla de satsningar som direkt eller indirekt kommer att komma stadsdelens innevånare och medarbetare till gagn.

Norra Hisingen beräknas nästa år omsätta närmare 2,2 miljarder kronor. Den allra största delen av dessa pengar är från första början bunden i löpande verksamhet. Personalens löner, hyra för lokaler, avbetalning på leasingkostnaden på allt från bilar till datorer och skolmöbler ska betalas.

Men mitt i all denna löpande verksamhet vill vi se utveckling. Fler barn ska få möjlighet att nå målen för sina studier. Fler äldre ska känna sig trygga med sin omsorg. Andelen i långvarig försörjningsstöd ska minska genom egenförsörjning. Och kvalitén i fritidsverksamheten ska utvecklas.

Nästa steg blir nu för vår förvaltning att sätta siffror på våra gemensamma ambitioner. Ett spännande arbete som vi nog får tillfälle att komma tillbaka till.

Att fiska i röda vatten – Almedalen dag 8

Vänsterpartiet har en av de skickligaste talarna som partiledare detta år i Almedalen. Jonas Sjöstedt har en talekonst och säkerhet i talarstolen som står få efter i det offentliga Sverige. Ibland har han till och med något att säga.

Till exempel att själen fryser i tomrummet. Att ett samhälle som är jämlikt är ett bättre samhälle. Att vi som kan ska ta hand om den som för tillfället inte kan. Att vara för allt som är bra och mot allt som är dåligt. 

Men det är vid ungefär denhär punkten som det hela välter över. För det går inte att äta kakan och att ha den kvar. Iallafall inte hur länge som hellst. Vänsterpartiet befinner sig i en drömsits för att växa. Man ingår inte i regeringen och behöver därför innte ta ansvar för något av de obekväma beslut som varit tvungen att tas. Man har kunnat slå sig för bröstet för alla reformer som legat i linje med de egna ambitionerna. Och ja, gratis glasögon till alla barn som behöver är en viktig reform. Men man har också kunnat gå i opposition mot allt man inte gillat. 

Vänsterpartiet har inte behövat mejsla ut en energiöverenskommelse. Man har inte behövat kompromissa i försvarspolitiska överläggningar. Man har kunnat fortsätta vara för allt som är bra och mot allt som är dåligt. Den rösten behövs också.

I riksdagen har inte de rödgröna majoritet. Inte ens när Vänsterpartiet är med på banan. Det innebär förhandling med alliansen varje gång som SD markerar att man ska rösta mot. Förhandling. Kanske ett av de viktigaste orden i svensk politik idag. I varje förhandling tar man något, i varje förhandling ger man något. När då vänsterpartiet misstänkliggör socialdemokratin för att gå i borgerlighetens ledband när man bygger majoriteter för de rödgröna förslagen är både oansvarigt och osmakligt.

Idag fiskade Jonas Sjöstedt efter väljare i socialdemokratins vänsterflygel och bland desilussionerade miljöpartister. ”Se på oss i vänsterpartiet, vi vill fortfarande. Märker ni inte att ånglokens dagar är räknade? Stå inte och skyffla kol. Häng med oss”. Det är en riskabel taktik mot ett miljöparti som redan tidigare aviserat att man kan tänka sig en mittenkoalition. Det är definitivt en riskabel taktik i ett snabbrörligt politiskt landskap där varje steg moderaterna tar mot SD riskerar att bryta Alliansen och blockpolitikens låsningar.

Vi kan ju grilla – Almedalen dag 7

I Anna Kindberg Batras tal så sitter vi alla och grillar. Vi sitter alla med våra svenska värderingar och kokar den svenska färskpotatisen för tidigt så den har kallnat lagom till att köttet blivit för bränt. Regnet hotar i skyn och myggen spanar bakom stugknuten. Men framför allt sitter vi och oroar oss över jobben skolan och omsorgen. Om Anna Kindberg Batra får bli stadsminister, då lovar hon att vi ska få grilla i fred utan oro för framtiden.

Precis så dåligt var talet i sin dramaturgi. ”Varsågod nu kan ni applådera” (yttrades ett flertal gånger från podiet)

Det var ett klassiskt konservativt borgerligt Moderaterna som målades upp. Den som begår brott ska ha hårdare straff. Vi ska inte ens ha ett andrum i flyktingmottagandet, vi ska ha flyktingpaus. Terrorister angriper för att de hatar frihet. Vi ska gå med i NATO.

Anna Kindberg Batra träffade dock rätt en gång. När hon beskrev det oriktiga i att flytta på nyanlända som börjat etablera sig i en kommun. Men slutledningen var att den som man skulle skylla på var stela byråkrater som såg på människor från ovan och med social ingenjörskonst flyttade människor land och rike runt med ett pennstreck bara för att följa förordningar. Om nu Anna Kinberg Batra vill vara med och ta ansvar börja då med att prata med dina moderata kollegor som styr en rad kommuner runt om i landet. Du kan bland annat prata med dina vänner i Danderyd, Täby och Österåker. Uppmana dem att ta det ansvar som så många andra kommuner faktiskt tagit. Då kanske vi kan skapa hållbarhet i mottagningssystemet när alla tillsammans axlar den gemensamma utmaningen.

Även jobbskatteavdraget har dammats av, fast nu under nytt namn. Förstajobb avdrag heter det visst. Inget nytt under solen med andra ord. Vi fick även ett annans nyord presenterat. ”Bidragstaket” som dock ingen riktigt vet vad det ska innebära eftersom beräkningsexemplen som hittills visats upp varit oerhört vaga. Men att det skulle innebära en rimligare situation för en flerbarnsfamilj med arbetslösa föräldrar tvivlar jag starkt på.

Dagens roligaste måste väl ändå vara uttalandet att Alliansen håller samman och ger gemensamma besked.
Skulle inte tro det.
Kanske kommer något mer sammanhållet längre fram närmare valet men just nu spretar det betänkligt. Liberalerna hoppade av energiöverenskommelsen som Moderater, Centerpartister och Kristdemokrater gick med på. Tidigare i veckan hotade Jan Björklund med att riva upp både denna såväl som den försvarspolitiska överenskommelsen. om de kom till makten efter 2018. Centerpartiet har tagit ställning mot den restriktiva flyktingpolitik som nu förs. Kristdemokraterna, ja de vevar på för fullt med sina gummikulor och vattenkanoner.

Allt de hittills är överens om är sänk lönerna och anställ flera tusen poliser. Det är inte ett regringsalternativ vi ser – det är en invit till SD att bli stödparti.

 

För de redan frälsta – Almedalen dag 6

Ni har alla suttit på lektioner i grundskolan och haft lärare som fullkomligt förtrollat er. Som visat värden genom sin undervisning. Som öppnat ögonen och fått er att vilja ta all kunskap med er ut genom dörren och göra allt man kan för att sträva efter att bli …. (insätt valfri önskan). Sen finns det lärare man haft som gjorde att man tappade all den viljan på mindre än två minuter och somnade med pannan mot bänken.
Det fanns en tredje kategori nämligen de lärare som kändes spännande och som man såg fram mot att ha lektion med, åtminstone i början på läsåret, men på vars lektioner man kom på sig själv med att zoona ut helt. I slutet på lektionerna stirrade ut genom fönstret funderades på något helt annat. Den typen av lärare var Isabella Lövin i sitt premiärtal på Almedalen.

Det har varit ett minst sagt besvärligt år för MP. Handskakningsgate, valhänt mediehantering, att få gå med på starka inskränkningar i asylrätten, sälja kolbiten och byta ett språkrör. Inget av detta syntes till i isabella Lövins anförande. För det var ett anförande. Det var inget tal – hur entusiastiskt de närmast sörjande än applåderade och tjoade.

Jag har den allra största respekt för Isabella Lövins arbete. Som journalist skrev hon begripligt om komplicerade skeenden. Hennes bok tyst hav och hennes engagemang i fiskerifrågor i europaparlamentet har alltid slagit an en sträng hos mig som utbildad och tidigare praktiserande marinbiolog. Som biståndsminister var hon habil och kunnig. Men som talare gjorde hon inget avtryck.

Men det var kanske inte meningen att göra avtryck hos mig som sosse. Förmodligen var anförandet riktat till de redan frälsta, till de som inte sviktat i sin MP-övertygelse. ”Jag har varit runt i världen och alla gillar Sverige”. ”Jag har varit runt i världen och nu har vi världens chans att flytta miljöfrågorna framåt i olika forum”. Och visst har hon rätt, men det är inga nyheter.

Så, MP ägnade sin dag i talarstolen åt att i princip säga ”Vi sitter i regeringen, därför får vi svälja det mesta. Men som realist så vet jag att vi tar små små miljösteg framåt”

Det kanske fungerar på de närmast sörjande, det kanske dämpar den värsta interna kritiken. Men det vinner inga val 2018.

När mörkret tränger på – Almedalen dag 5

Mina stödanteckningar efter varje tal på Almedalen blir kortare för varje gång. Dels beror det på att ambitionen sviktar, men framför allt på att det blir färre och färre nyheter. Idag var det Jimmie Åkessons tur och det enda som står i mina anteckningar är ”fy fan”.

Det är en unken doft av förruttnelse som sprider sig från scenen när SD håller hov. Gamla unkna idéer som borde varit nedgrävda och orörda sedan tidigt 1900-tal luftas åter igen uppblandat med en stor dos ohederlighet och hyckleri.

Brexit är bra, invandrare är dåliga och folkmusik är önskvärt. EU är hemskt för det hotar mångfalden. Invandrare är dåliga för de hotar svenskheten. Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka.
Okej, det sista är från George Orwells roman 1984, men Jimmies enda brist i jämförelsen är att han är en sämre stilistiker än Orwell.

Det märks att SD:s utrymme på högerkanten har minskat. Moderaternas lag och ordningslinje, Folkpartiets försvarsambitioner, Centerpartiets sänkta löner i förorten och Kristdemokraternas gummikulor och vattenkanoner har drastiskt minskat det politiska frirum som SD prenumererade på under tidigare regering. Så vad göra? Jo – skruva upp krigsretoriken till elva.

Förorterna ska ”återtas tillbaka till varje pris” och man ska ”slå mot de destruktiva krafterna” för att sedan  vara konstruktiv. Bränn jorden och se sen vad man kan låta gro. Aldrig har väl en politiker så öppet gett legitimitet till Soldiers of Odin och andra sk medborgargarden.

Vi ska ovanpå detta ha ett svenskt förhållningssätt att förhålla oss till konflikter, till att förhålla oss till andra människor. Jag antar att Erik Almqvist är ett föredöme när det gäller dessa förhållningssätt.

Jag läste i morse en artikel i pressen om den lokala  SD-politikern som nu står åtalad för barnsexbrott. Jag påminner mig SD-politikern som dömdes för våldtäkt mot barn 2015. Ytterligare en SD-politiker dödshotade sin exfru. Ytterligare en SD-politiker dömdes för olaga förföljelse av sin exfru. En SD-sympatisör (enligt egen utsago) i Skåne sex-trakasserade 11 kvinnliga politiker med grova SMS och fälldes för sexullellt ofredande. Varje dag hotas kvinnor på nätet att de ska gruppvåldtas påhejade av den bruna SD-svansen på nätet för att de framfört en feministisk eller vänsterorienterad ståndpunkt. Eller för att de har tagit ställning för antirasism.
Varför tar jag upp detta. Kanske för att Jimmie i sitt tal sa att det är ett utslag av ett kulturellt fenomen att tjejer utsätts för tafsande på festivaler och att dessa kulturer är underlägsna den svenska kulturen. Den kulter Jimmie borde ha talat om är den chauvinistiska kulturen.

Förorten ska tas tillbaka till varje pris och flyktingförläggningarna brinner. Bevara Sverige Svenskt. Bevars oss väl för SD. Sverige har inte råd med mer av Jimmie Åkesson.

Äldre inlägg

© 2019 Jämlikhet

Tema av Anders NorenUpp ↑