(publicerades på FB den 2 feb 2019)

I torsdags var jag åter igen uppe i talarstolen på kommunfullmäktige i Göteborg. Det blev en appell till samtliga ledamöter att prioritera klimatutmaningen främst i alla lägen.

—————-

Ordförande
Ledamöter och åhörare

Vi kan prata om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Hur vi behöver balansera olika intressen i förhållande till de resurser som vi har.
Hur vi skapar långsiktighet för framtiden.

Vi kan också prata om att Göteborg bara är en liten spelare vars handlingar väl inte spelar någon roll. Inget kan vara mer fel

Hållbarhetsmålen är idag helt och hållet underställda klimatmålet och tiden håller på att rinna ut för vår förmåga att kunna leva över hela planeten.

1,5 gradersmålet som världens ledare samlades kring börjar mer och mer bli en avlägsen utopi allt eftersom viktiga investeringar skjuts på framtiden eller skrotas helt av auktoritära ledare.

Nu när vi är på väg att klubba Göteborgs handlingsplan för miljö 2018-2020 så faller ett stort ansvar på oss alla i detta rum och särskilt på den styrande minoriteten att i alla lägen arbeta för och skapa finansiering för att realisera planen och mer där till.

Vi socialdemokrater ser ett behov av att bättre koordinera och strukturera de olika stadeninterna aktörernas insatser. Här behöver Göteborgs Stad ta ett tydligt grepp om den övergripande samordningen för att staden ska kunna röra sig enhetligt framåt i dessa frågor.

Det handlar också om att skapa rätt förutsättningar för samverkan mellan staden, staten, näringslivet och akademin. Flera olika externa aktörer verkar idag runt om i staden för att nå dessa mål, men de verkar i skilda kontexter. Mycket av det som görs – när det gäller allt från innovationer och infrastruktur till transportjänster och kompetensförsörjning – är angeläget och av hög kvalitet. Men det måste ske i nära samverkan och i en tydligt utpekad gemensam färdriktning för att få effekt.

Vi socialdemokrater har redan lagt förslag i denna riktning när det handlar om att nå ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030. Det är en viktig prioritering för att bidra till att nå flera av stadens miljömål.

Vi kan inte backa nu

Vi kan inte som den M KD budget som lades i riket flytta tillbaka ambitionsnivån för miljö och klimat med flera år och flera miljarder. Vi måste likt det nya samarbetet i riksdagen realisera den klimatomställning som redan börjar bli för sen såväl i handling som finansiering.

För miljön och klimatets skull så hoppas jag att även denna församling, för framtida generationers möjlighet till liv och hälsa kan ta ett gemensamt handslag att Göteborg fortsatt ska vara en hållbar stad med de högsta miljö och klimatambitioner