Nyss hemkommen från månadens möte med stadsdelsnämnden för Norra Hisingen. Dags för summering. Elever i årskurs 9 har fått bättre och fler betyg än förra året. IFO-funktionshinders kostnader ökar mer än budget, något som är symptomatiskt för fler stadsdelar. Göteborgs folkhögskola i Backa Folkets Hus har hjälpt stora delar av sin elevkull till arbete och egenförsörjning.

Det stora beslutet för dagen var dock antagandet av det rödgröna förslaget till mål och inriktningsdokument för 2017. I budget för Göteborgs stad som fullmäktige antog före sommaren finns en rad satsningar riktade mot stadsdelarnas verksamhet som kommer att vara viktiga för kommande år. Fler lärare i skolan, satsning på matematikämnet, satsning på läsning för barn, utveckling av fosilfri förskola, ökad kvalité i hemtjänsten och satsning på hållbart arbetsliv är några av alla de satsningar som direkt eller indirekt kommer att komma stadsdelens innevånare och medarbetare till gagn.

Norra Hisingen beräknas nästa år omsätta närmare 2,2 miljarder kronor. Den allra största delen av dessa pengar är från första början bunden i löpande verksamhet. Personalens löner, hyra för lokaler, avbetalning på leasingkostnaden på allt från bilar till datorer och skolmöbler ska betalas.

Men mitt i all denna löpande verksamhet vill vi se utveckling. Fler barn ska få möjlighet att nå målen för sina studier. Fler äldre ska känna sig trygga med sin omsorg. Andelen i långvarig försörjningsstöd ska minska genom egenförsörjning. Och kvalitén i fritidsverksamheten ska utvecklas.

Nästa steg blir nu för vår förvaltning att sätta siffror på våra gemensamma ambitioner. Ett spännande arbete som vi nog får tillfälle att komma tillbaka till.